Bernard Denys & Evy Libert, Geassocieerde notarissen te Avelgem

 

Bernard Denys & Evy Libert

Geassocieerde notarissen te Avelgem

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

DENYS-LIBERT, Geassocieerde Notarissen

Oudenaardsesteenweg 133
8580 Avelgem
Tel. (056) 65.30.00
Fax. (056) 64.40.97

BV
BTW BE 0675811965
RPR Gent afdeling Kortrijk
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

13 oktober 2020

Een deel van een erfenis fiscaalvriendelijk doorschuiven aan kinderen kan op verschillende manieren. Met de “doorgeefschenking” bijvoorbeeld, kan een erfgenaam een stukje van zijn erfenis belastingvrij doorgeven aan kinderen.  Op voorwaarde dat deze schenking volgens de regels van de kunst gebeurt.

 

Techniek 1: Een erfenis weigeren in het voordeel van de kinderen

Mensen erven doorgaans op rijpere leeftijd. Op het moment dat een erfenis openvalt, hebben de erfgenamen al wat op de spaarrekening. Vaak is de woning afbetaald. Hun eigen kinderen kunnen de centjes integendeel beter gebruiken. Sommige erfgenamen weigeren daarom hun erfenis in het voordeel van hun kinderen. Door de weigering, komen de kinderen rechtstreeks in aanmerking om te erven. Dit is de zogenaamde ‘erfenissprong’. De kinderen betalen  de erfbelasting als ze op hun beurt de erfenis aanvaarden. Fiscaal kan dat interessant zijn omdat er slechts één keer erfbelasting wordt betaald op de erfenis (wanneer de kinderen van de erfgenaam erven), in de plaats van twee keer (één maal wanneer de erfgenaam erft en een tweede maal wanneer de kinderen van de erfgenaam  erven). Deze techniek is niet populair. Want het is een alles-of-niets verhaal. Als een erfgenaam de erfenis verwerpt in het voordeel van zijn kinderen, moet hij de volledige erfenis verwerpen. Het is niet mogelijk om een deel van de erfenis te houden en een ander deel over te laten aan de kinderen.

Techniek 2: Een deel van de erfenis schenken aan de kinderen

Een erfenis weigeren is voor velen een brug te ver. Er bestaat echter een minder verregaande techniek om fiscaalvriendelijk een stukje erfenis door te schuiven naar de kinderen. Zo kan een ervende ouder zijn erfenis aanvaarden om deze  vervolgens volledig of voor een deel te schenken aan zijn kinderen. Onder welbepaalde voorwaarden kan deze schenking  belastingvrij gebeuren. Hoe kan zo’n schenking belastingvrij gebeuren? De (hogere) erfbelasting die de ervende ouder betaalt op zijn erfenis, wordt afgetrokken van de (lagere) verschuldigde schenkbelasting.

In de praktijk zal de schenking aan de kinderen dus onbelast zijn. Iemand die bijvoorbeeld 250.000 euro erft aan roerende goederen betaalt daarop 19.500 euro erfbelasting (3% op 50.000 euro en 9% op de resterende 200.000 euro). Wil de erfgenaam vervolgens overgaan tot een schenking, dan zou de schenkbelasting 7.500 euro bedragen (vlak tarief van 3% op 250.000 euro). Aangezien de erfbelasting meer bedraagt dan de schenkbelasting, kan deze schenking belastingvrij gebeuren. De schenkende ouder bespaart 7.500 euro.

Voorwaarden

Om een “doorgeefschenking” belastingvrij en  succesvol af te ronden, moet de schenkende ouder rekening houden met de volgende voorwaarden:

  1. De schenking aan het kind moet gebeuren binnen het jaar van het overlijden van de erflater. Ouders die betrokken worden bij een erfenis mogen met andere woorden niet te lang treuzelen om een deel te schenken aan hun eigen kinderen. De schenking mag trouwens ook gebeuren aan kleinkinderen.
  2.  De ervende ouder betaalt een Vlaamse erfbelasting op zijn erfenis.
  3. De schenking gebeurt via een notaris.
  4.  De schenking mag niet meer bedragen dan de waarde van de uit de erfenis verkregen goederen (die belast werden met successierechten).
  5. Er moet een verband zijn tussen de erfenis en de schenking. Zo werkt de doorgeefschenking niet als iemand  vastgoed schenkt terwijl hij alleen roerende goederen heeft geërfd (bv. als een ouder een woning schenkt die hij vroeger al bezat terwijl hij alleen spaargeld heeft geërfd). Anderzijds volstaat het dat de ouder de waarde van de geërfde goederen schenkt. Wie bijvoorbeeld aandelen erft, hoeft deze aandelen niet aan de kinderen te schenken. De ouder mag ook de waarde van de aandelen aan zijn kinderen doorgeven terwijl hij de aandelen zelf houdt.  

 

 

Bron: Fednot

8 oktober 2020

Na een zwak 2de trimester, met een sterke daling van het aantal vastgoedtransacties, bloeide de Belgische vastgoedmarkt in de afgelopen drie maanden weer op. Toch zit de vastgoedmarkt als gevolg van de coronacrisis nog niet op het niveau van vorig jaar: in de periode van 1 januari tot en met 30 september 2020 waren er in ons land -3,5% minder transacties in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De heropleving van de vastgoedmarkt leidde tot prijsstijgingen, zowel bij woonhuizen als appartementen.

Vastgoedmarkt herstelt zich na een forse achteruitgang in het 2de trimester

In het 2de trimester 2020 zorgde de coronacrisis voor een sterke daling van het aantal vastgoedtransacties in ons land. In vergelijking met het 2de trimester 2019 ging het om een daling van -15,9%. Daarmee was het 2de trimester 2020 het slechtste trimester qua vastgoedactiviteit in vijf jaar tijd.

In het 3de trimester was er sprake van herstel: in vergelijking met het 3de trimester 2019 steeg het aantal transacties met +11,6%.


In juli was de stijging op nationaal vlak nog beperkt: +1,8% meer transacties in vergelijking met juli 2019. In augustus en september waren kopers van vastgoed een opvallend actief, met als gevolg +13,4% en +19,9% meer transacties dan in 2019.


Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “In de afgelopen maanden was er sowieso sprake van een inhaalbeweging, maar we zien ook dat veel kopers zich na de lockdownperiode extra gretig op de markt hebben gestort. Verkopen verliepen soms wat sneller dan anders, zeker als het om woningen ging die bijzonder gegeerd waren. Dat had ook een effect op de gemiddelde prijzen, maar we verwachten dat dit een tijdelijk fenomeen is.”

Lees het perscommuniqué.
Ontdek de cijfers.

Bron: Fednot

7 oktober 2020

De juridische band tussen een ouder en een kind mag dan wel vaststaan, van een emotionele band is er niet altijd sprake. Toch heeft een kind waarvan de afstammingsband met de ouder vaststaat altijd recht op een minimum erfdeel. Je kan een kind formeel onterven, maar hij of zij kan altijd zijn rechten laten gelden bij de verdeling van de nalatenschap.

De reserve

Ons erfrecht geeft aan twee gezinsleden een bijzondere bescherming: aan de langstlevende huwelijkspartner en aan de kinderen. Zij hebben beiden een reservatair erfdeel. Voor de kinderen betekent deze regel dat een ouder minstens de helft van zijn vermogen moet “parkeren” voor zijn kinderen. Bij het uitwerken van een successieplanning, bv. bij een schenking, moet een ouder rekening houden met deze reserve. Hoeveel ieder kind individueel krijgt, hangt af van het aantal kinderen: zijn er twee kinderen, dan krijgen ze elk minimaal 1/4de van de nalatenschap. Zijn er vier kinderen, dan krijgen ze 1/8ste.

Volledig onterven?

Vaak lezen we dat je een kind niet volledig kan onterven. Dit klopt, maar er is een nuance. Je kan als ouder “formeel” je kind onterven door een testament op te stellen. Of door te veel te schenken. Als het benadeelde kind - bij het afwikkelen van de nalatenschap - ervoor kiest om het daarbij te laten, dan is het kind onterfd. Wil het kind integendeel op dat ogenblik zijn rechten laten gelden? Dan kan dat met een ‘vordering tot inkorting’ bij de rechtbank. Wat je te veel hebt geschonken of via een testament hebt nagelaten aan je andere kinderen,  wordt dan gekortwiekt zodat het benadeelde kind zijn minimum erfdeel kan krijgen. Met andere woorden: je kan een kind niet volledig onterven… tenzij hij of zij daar zelf geen graten in ziet. De wet voorziet geen automatische bescherming voor benadeelde kinderen. De kinderen die menen dat hun minimum erfdeel is aangetast, moeten tot een minnelijk akkoord komen met de andere erfgenamen of een procedure starten.

Niet onterven, maar anderen bevoordelen

Dat de helft van het vermogen voorbehouden is voor de kinderen, betekent meteen ook dat de andere helft ‘beschikbaar is’. Mensen die van plan zijn om te schenken of een testament op te stellen, kunnen dit deel dus benutten. Ouders kunnen dit deel ook gebruiken om schenkingen te doen aan hun andere kinderen, bijvoorbeeld aan een zwaar zorgbehoevend kind. Dit houdt in dat sommige kinderen meer erven dan anderen.

Het deel waarover je vrij mag beschikken, kan ook benut worden om de langstlevende huwelijkspartner te bevoordelen. Volgens ons recht erft de langstlevende huwelijkspartner het vruchtgebruik op de goederen van de nalatenschap, wanneer de overledene ook kinderen nalaat. Het vruchtgebruik is het recht om te genieten van de goederen en deze te beheren. Zo kan de huwelijkspartner bijvoorbeeld in de woning blijven wonen na het overlijden van zijn of haar partner.

Een huwelijkscontract op maat van… stiefouders.

Vaak willen koppels elkaar meer nalaten dan louter een vruchtgebruik. Ook met een huwelijkscontract kunnen partners bepaalde regelingen treffen. Deze regelingen noemen we ‘huwelijksvoordelen’. En deze huwelijksvoordelen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, als effect hebben dat bepaalde goederen buiten het erfdeel van de kinderen vallen.

Een voorbeeld zijn de tijdens het huwelijk gespaarde inkomsten. Vaak willen getrouwde koppels een groot deel van de gemeenschappelijk gespaarde inkomsten overhevelen naar de langstlevende. Maar opgelet: als er sprake is van een stiefkind-stiefouder relatie, geldt een belangrijke beperking. Men kan niet zonder meer alle gespaarde inkomsten laten toekomen aan de langstlevende huwelijkspartner. Dit zou het stiefkind – die geen juridische band heeft met de langstlevende – immers benadelen. Een groot deel van het vermogen zou zonder meer overgedragen worden aan zijn stiefouder en - later - aan diens biologische kinderen.

Daarom kan slechts de helft van de tijdens het huwelijk gespaarde inkomsten naar de overlevende (stief)ouder gaan, zonder dat het stiefkind daar kan aan morrelen. Wordt dit deel echter overschreden, dan kan het stiefkind aanspraak maken op het surplus indien zijn minimum erfrecht wordt aangetast.

Assepoester

In sommige gevallen kan een stiefouder verplicht worden om in een zeker onderhoud van zijn stiefkind te voorzien. Dit binnen de grenzen van wat  de stiefouder kreeg uit de nalatenschap van de overleden ouder. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met wat de stiefouder krijgt via een huwelijkscontract en schenkingen. De onderhoudsverplichtingen kunnen uitmonden in bijdragen voor de opvoeding, het toezicht, de gezondheid, het levensonderhoud, de opleiding, de huisvesting en de ontplooiing van het minderjarig stiefkind. Het betreft een persoonlijke vordering van de kinderen ten opzichte van de onderhoudsplichtige. Ook het stiefkind van een “wettelijk” samenwonende partner kan deze vordering tegen zijn stiefouder instellen.

Bron: Fednot

 

Eline PRAT
Master in het notariaat

eline(plaats the 'at' sign hier)notarisdenys.be
Tel. 056/65.30.02

Trees DECONINCK
Notarieel medewerkster

trees(plaats the 'at' sign hier)notarisdenys.be
Tel. 056/65.30.04

Elsie LANNEAU
Notarieel medewerkster

elsie(plaats the 'at' sign hier)notarisdenys.be
Tel. 056/65.30.03

Inge ADENS
Notarieel medewerkster

inge(plaats the 'at' sign hier)notarisdenys.be
Tel. 056/65.30.00

Heidi SOENEN
Notarieel medewerker

heidi(plaats the 'at' sign hier)notarisdenys.be
Tel. 056/65.30.06

Virginie D'HEEDENE
Notarieel medewerkster

virginie(plaats the 'at' sign hier)notarisdenys.be
Tel. 056/65.30.05

Shauni DE WILDE
Master in de rechten

shauni(plaats the 'at' sign hier)notarisdenys.be
Tel. 056/65.30.00

Inge TREMERIE
Notarieel medewerkster

inge.tremerie(plaats the 'at' sign hier)notarisdenys.be
Tel. 056/65.30.01

Eveline DE WAELE
Notarieel medewerkster

eveline(plaats the 'at' sign hier)notarisdenys.be
Tel. 056/65.30.00

 

Immo

Uit de hand verkoop € 224.000

Huis
Kortrijkse heerweg 124
8540 Deerlijk

Uit de hand verkoop € 255.000

Huis
Marktstraat 102
8510 Marke

Uit de hand verkoop € 229.000

Huis
Huttegemstraat 34
8580 Avelgem

Uit de hand verkoop € 195.000

Huis
Kammeland 17
9600 Ronse

Uit de hand verkoop € 229.000

Huis
Lange Winterstraat 3
8570 Anzegem

Te huur € 750

Huis
Marcel Vandewallestraat 6
8554 Sint-Denijs

Uit de hand verkoop € 279.000

Huis
Overakker 41
8570 Vichte

Uit de hand verkoop € 324.000

Huis
Marquettestraat 48
8540 Deerlijk

Online verkoop € 50.000

Huis
Volksstraat 5
8580 Avelgem

Uit de hand verkoop € 325.000

Huis
8570 Anzegem

Uit de hand verkoop € 279.000

Huis
Toekomststraat 18
8580 Avelgem

Uit de hand verkoop € 195.000

Huis
Grote Herreweg 82
9690 Ruien

Uit de hand verkoop € 235.000

Huis
Kapellestraat 23
8573 Tiegem

     
loader
 

Thema's

De notaris

Wat kan de notaris voor je doen?

Alles over de notaris

Huwen en samenwonen

Je leven delen met je partner?

Alles over huwen en samenwonen

Echtscheiden

Je relatie stopzetten?

Alles over echtscheiden

Erven en schenken

Je erfenis regelen?

Alles over erven en schenken

Ondernemen

Je eigen zaak beginnen?

Alles over ondernemen

Kopen, huren en lenen

Op zoek naar je droomwoning?

Alles over kopen, huren en lenen

Conflicten oplossen

Wat als niet iedereen overeenkomt?

Alles over conflicten oplossen

 
 

Notaris TV

Al onze video's vindt u hier

Wat is het nut van een huwelijkscontract?

Wat is het nut van een huwelijkscontract?

     
 

DENYS-LIBERT, Geassocieerde Notarissen

Oudenaardsesteenweg 133
8580 Avelgem
Tel. (056) 65.30.00
Fax. (056) 64.40.97

BV
BTW BE 0675811965
RPR Gent afdeling Kortrijk
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

Verlofperiodes